Make your own free website on Tripod.com

Kaca Payun

Perkawis Girimukti

Gapura

Padungdengan

Tagog

Nu Maca

Iber Buku Sunda

Rumpaka

Béwara

Résénsi Buku

Kolom Ajip Rosidi

Ésséy

Carita Pondok

Sajak-Dangding

Guguyon

Kleub Buku

Arsip Lalayang

 

 

 - Iber Buku Sunda  -


DAFTAR BUKU SUNDA NU TERBIT TAUN 2001
 

No

Judul

Pangarang

Penerbit

Kategori

 1.

Galuring Gending

Tatang Sumarsono 

PT Kiblat Buku Utama 

Roman

2.

Dina Kalangkang Panjara

Ahmad Bakri 

PT Kiblat Buku Utama  

Ant. Carpon 

 3.

Lembur Singkur)* 

Abdullah Mustappa 

PT Kiblat Buku Utama  

Roman 

4.

Manehna)* 

Syarif Amin 

PT Kiblat Buku Utama  

Roman 

5.

Buntut Oa 

Ki Cakakak 

PT Kiblat Buku Utama  

Ant. Guguyon 

6.

Ucang-Ucang Anggé 

Ajip Rosidi 

PT Kiblat Buku Utama   

Ant. Essey 

 7.

Hurip Waras 

Ajip Rosidi 

PT Kiblat Buku Utama   

Otobiografi 

8.

Fiqih Ibadah 

Syarief Sukandi 

PT Kiblat Buku Utama 

Buku Agama 

 9.

Kamus Populer
Bergambar
Sunda-Indonesia
 

Tatang Sumarsono

PT Kiblat Buku Utama  

Kamus 

 10.

Puisi Sunda Modern
dalam Dua Bahasa 

Ajip Rosidi (ed.) 

Pustaka Jaya 

Ant. Puisi 

 11.

Modern Sundanese
Poetry: Voices from
West Java
 

Ajip Rosidi (ed.) 

Pustaka Jaya 

Ant. Puisi 

 12.

Poémes Soundanais
Anthologi Bilingue 

Ajip Rosidi (ed.) 

Pustaka Jaya 

Ant. Puisi 

 13.

Astrajingga Gugat 

Oom Somara 

Kamucen 

Ant. Carpon 

 14.

Cingcangkeling
Umat Islam Nundutan
 

Hade Rustandi 

Kamucen 

Ant. Essey 

 15.

Lalakon Bingbang 

Dian Hendrayana 

Rawayan 

Ant. Carpon 

 16.

Silalatu Gunung
Salak: Épisode 6 

Aan Merdeka P. 

Yayasan Galura 

Roman 

 17.

Basa Bandung
Halimunan 

Us Tiarsa 

Yayasan Galura 

Ant. Essey 

 18.

Sabulangbentor 

Taufik Faturahman 

Geger Sunten 

Ant. Guguyon 

19.

Ukur Banyol 

Dadan Sutisna/Dhipa Galuh Purba  

PT Mangle Panglipur 

Ant. Guguyon 

 20.

20. Karna Yudibrata
Ceuk Sobat jeung
Muridna 

Alumnus FPBS UPI 

Geger Sunten 

Ant. Essey 

 21.

Kamus Dwibahasa
Indonésia-Sunda  

Oyon Sofyan U.  

 Dispudpar Jabar

 Kamus

 22.

Kamus Bahasa, Naskah dan Prasati Sunda
Abad XI – XVIII
 

Elis Suryani, spk

Komunitas
Pernaskahan Purbatisti & Pemkot Bandung

Kamus 

 23.

Peperenian; Kandaga Unak-Anik Basa Sunda)*

Drs. Ahmad Hadi, Spk. 

Geger Sunten 

Bahan Pangajaran  

 24.

Kamus Sunda-Indonesia 

Sutardi Wirasasmita, Spk. 

Geger Sunten 

Kamus 

25.

Biantara Basa Sunda)* 

Tatang Sumarsono 

Geger Sunten 

Bahan Pangajaran 

26.

Babasan jeung Paribasa Sunda : Larapna dina Omongan 

Tatang Sumarsono 

Geger Sunten 

Bahan Pangajaran 

27.

Nu Ngageugeuh Legok Kiara

Dadan Sutisna

Djatnika

Bacaan Barudak

28.

Aji Pancawarna

Dhipa Galuh Purba

Andira

Bacaan Barudak

 

 

 

 

 

   
DAFTAR BUKU SUNDA NU TERBIT TAUN 2002
 
No
Judul
Pangarang
Penerbit
Kategori
 1.
Anak Jadah Cecep Burdansyah PT Kiblat Buku Utama  Ant. Carpon
2.
Beber Layar)* Ajip Rosidi  PT Kiblat Buku Utama   Ant. Essey 
 3.
Dukun Lepus Ahmad Bakri PT Kiblat Buku Utama   Ant. Carpon 
4.
Laleur Bodas)* Samsu  PT Kiblat Buku Utama   Roman 
5.
Ti Pulpen Tepi ka Pajaratan Cinta   PT Kiblat Buku Utama   Ant. Carpon Mini
6.
Jodo Pakokolot)* R. Memed Sastrahadiprawira  PT Kiblat Buku Utama    Roman
 7.
Si Kabayan Jadi Dukun)* Moh. Ambri PT Kiblat Buku Utama    Roman
8.
Babalik Pikir)* Samsoedi PT Kiblat Buku Utama  Bacaan Barudak
 9.
Budak Teuneung)*
 
Samsoedi PT Kiblat Buku Utama   Bacaan Barudak
 10.
Jatining Sobat)*  Samdoedi PT Kiblat Buku Utama   Bacaan Barudak
 11.
Utara-Utari)*
 
Ki Umbara PT Kiblat Buku Utama  Bacaan Barudak
 12.
Kabandang ku Kuda Lumping)*  Ahmad Bakri PT Kiblat Buku Utama  Bacaan Barudak
 13.
Kamus Girimukti Tiga Bahasa Redaksi Girimukti PT Kiblat Buku Utama  Kamus
 14.
Menak Amir
 
Ki Umbara PT Kiblat Buku Utama  Bacaan Barudak
 15.
Seri Carita Sarebu Samelem Moh. Ambri PT Kiblat Buku Utama  Bacaan Barudak
 16.
Kembang-Kembang Petingan Holisoh ME PT Kiblat Buku Utama   Roman 
 17.
Pantun Pangrajah Usman Supendi    Ant. Carpon
         
         
 
 
 
 
 
Katerangan : )* pindo citak
DAFTAR BUKU SUNDA SARENG PANGAOSNA
 
 
ANAK JADAH
Kumpulan Carpon Cecep Burdansyah, carpon petingan anu ngebrehkeun kahirupan masarakat kelas handap potret tina realitas jaman kiwari. Pangaos Rp. 14.500,-
 
BEBER LAYAR
Ajip Rosidi, midangkeun dua welas karangan Ajip Rosidi nu tadina mah bacacarn di sawatara surat kabar jeung rohangan seminar ti taun-taun 1950-an nepi ka 1960-an. Pangaos Rp. 16.000,-
 
BUNTUT OA
Ki Cakakak, midangkeun guguyon leuwih ti 100 judul. Merenah mun disebut "aoseun bangsa Sunda nu rumaos teu acan maot." Pangaos Rp. 12.500,-
 
DINA KALANGKANG PANJARA
Ahmad Bakri. Geus teu matak bireuk deui, kumaha ari gaya Ahmad Bakri dina karangan-karanganana. Lain wae dina lebah nyusun ungkara, nepi ka carita enya-enya karasa hirup, tapi deuih sacara teknis nimbulkeun kapanasaran nu macana; asa lebar lamun teu nepi ka tutug nuturkeunana teh. Pangaos Rp. 18.000,-
 
DUKUN LEPUS
Ahmad Bakri. Kumpulan Carpon karangan Ahmad Bakri nu panglengkepna. Salah sahiji warisan sastra Sunda nu tetela luhur ajenna. Pangaos Rp. 58.000,-
 
FIQIH IBADAH BASA SUNDA
K.H. Muh. Syarief Sukandi. Tungtunan ibadah dina basa Sunda nu kungsi medal samemehna. Dipindo citak kalayan dilengkepan ku cutatan dalil. Pangaos Rp. 20.000,-
 
GALURING GENDING
Tatang Sumarsono, Lalakon jalma-jalma dina jaman reformasi. Novel anyar karya Tatang Sumarsono nu dileler Hadiah Sastra DK. Ardiwinata 1999 jeung Hasiah Sastra Rancage 2001.Pangaos Rp. 30.000,-
 
HURIP WARAS!
Ajip Rosidi, Ngaguar lalampahan Ajip Rosidi dina widang sastra katur lalampahanana nu patali jeung gerakan kasundaan dina taun 1950-an. Pangaos Rp. 31.000,-
 
KAMUS POPULER SUNDA-INDONESIA
Tatang Sumarsono, Kamus Sunda munggaran nu dieuyeuban ku gambar. Penting dipiboga ku barudak sakola atawa sing saha bae nu hayang diajar basa Sunda ngaliwatan basa Indonesia. Pangaos Rp. 25.000,-
 
LALEUR BODAS
Samsu, karya klasik nu nepi ka kiwari teu weleh dipikameumeut. Carita misteri nu ngalalakonkeun rajapati dina awal abad ka-20. Pangaos Rp. 9.500,-
 
LEMBUR SINGKUR
Abdullah Mustappa. Lalakon kapeurih jeung kasedih, jaman pasisian Tatar Sunda ririweuhan alatan mahabuna gorombolan. Novel pangpentingna karya Abdullah Mustappa. Pangaos Rp. 7.200,-
 
MANEHNA
Syarif Amin, Nyaritakeun nu leungiteun ku bebene. Refleksi anu sublim tina perkara cinta. Pangaos Rp. 9.500,-
 
UCANG-UCANG ANGGER
Ajip Rosidi, Ngasongkeun rupa-rupa informasi ngeunaan sajumlahing inohong Sunda katut patalina jeung rupa-rupa peristiwa. Bisa dijieun eunteung jeung tuladeun. Pangaos Rp. 32.500,-
 
TI PULPEN NEPI KA PAJARATAN CINTA
Kumpulan Carpon Mini Sunda, Rp. 15.000,-
 
JODO PAKOKOLOT
R. Memed Sastrahadiprawira, Rp. 8.000,-
 
SI KABAYAN JADI DUKUN
Moh. Ambri, Rp. 8.500,-
 
BABALIK PIKIR
Samsoedi, Rp. 8.500,-
 
BUDAK TEUNEUNG
Samsoedi, Rp. 7.000,-
 
JATINING SOBAT
Samsoedi, Rp. 9.500,-
 
UTARA-UTARI
Ki Umbara, Rp. 13.500,-
 
KABANDANG KU KUDA LUMPING
Ahmad Bakri, Rp. 8.000,-
 
MENAK AMIR
Ki Umbara, Rp. 8.000,-
 

KEMBANG-KEMBANG PETINGAN
Holisoh ME, Rp. 23.500,-

lalayang girimukti online copyright©2002 - desain ku dadan_sutisna@hotmail.com