Make your own free website on Tripod.com
baner lalayang

Kaca Payun

Perkawis Girimukti

Gapura

Padungdengan

Tagog

Nu Maca

Iber Buku Sunda

Rumpaka

Béwara

Résénsi Buku

Kolom Ajip Rosidi

Ésséy

Carita Pondok

Sajak-Dangding

Guguyon

Kleub Buku

Arsip Lalayang
 

 

 

 

 

 

 

 

Lalayang Girimukti - Édisi On-Line No. 04 - 25 April 2003

Acara Gelaring Pustaka Buku Antologi Carita Pondok "Kanagan" di Gedong YPK (potrét : lin)

 

 [ Kolom Ajip Rosidi ]


Rusdi jeung Misnem

Mun aya nu nanya ka kuring, “Buku naon nu pangpikaresepeunana jeung pangalusna pikeun bacaan barudak di Sakola Ra’yat (Dasar)?”, moal hamham deui kuring tangtu ngajawab, “Buku Rusdi jeung Misnem.”MILANGKALA WAHYU WIBISANA
Wahyu Wibisana meunang pangwilujeng ti Rektor UNPAD (katuhu), mes
ék buku Anaking Jimat Awaking (kénca), dina acara Milangkala Wahyu Wibisana di Aula UNPAD, 23 Januari 2003


[ Nyundakeun Deungeun]


NU diaku banda urang, réa nu asalna ti lembur batur. Contona, carita  wa­yang, sungapanana mah lain di urang. Cenah, ti India, da puguh urang ditu nu nganggit Ramayana jeung Mahabharata. Tangtu baé, sanggeusna dilarapkeun kana angen-engen urang dieu, sok aya variasina. Ku cara kitu, nu aya di urang téh miboga ciri nu mandiri.


[ Saksi Kasusah Rayat - Résénsi Buku Saija ]


JERO opat taun katompér-nakeun  pamedalan buku di Indonésia asa leuwih ramé batan mangsa-mangsa samé-méhna. Réa pamedal anyar nu pilih tanding medalkeun buku nu dangdananana gararinding ...


[ Tina Kahirupan Tini Kartini ]


JEJEG tujuh puluh taun Tini Kartini taun  ieu téh. Aya ku kabeneran, manéhna  dilélér Hadiah Sastra Rancagé 2002 dina widang jasa. Ciri bukti gedé jasana eng­goning ngahirup-huripkeun basa katut sastra Sunda.
 


Peryogi buku-buku Sunda?
Sumping bae ka Toko Buku Kiblat, Jl. Karawitan No. 46 Bandung Telp./Fax. (022) 7303434

PT Kiblat Buku Utama
Belajar Sepanjang Hayat
e-mail : kiblat@winningteam.com

lalayang girimukti online copyright©2002 - desain ku dadan_sutisna@hotmail.com