Make your own free website on Tripod.com

Kaca Payun

Perkawis Girimukti

Gapura

Padungdengan

Tagog

Nu Maca

Iber Buku Sunda

Rumpaka

Béwara

Résénsi Buku

Kolom Ajip Rosidi

Ésséy

Carita Pondok

Sajak-Dangding

Guguyon

Kleub Buku

Arsip Lalayang

 

 

 - Nu Maca -


Tepung di Jomantara

Ku Dhipa Galuh Purba

 

TI mimiti Pébruari 2003, Panglawungan Girimukti gawé bareng jeung Radio Kencana, ngayakeun acara gunem ca­tur sabudeureun buku-buku Sunda. Acara­na unggal malem Saptu, ti jam dalapan tepi ka jam sawelas.

Demi anu dipercaya ngokolakeun éta acara téh nya kuring pisan. Kilang kitu, ari dina emprona mah remen dibaturan ku Hawé Setiawan, Dadan Sutisna, jeung Agus Suhérman. Da puguh upama taya layan ngawangkong mah, moal komunikatif téa. Pangpangna mah pangaweruh kuring dina widang sastra Sunda héngkér kénéh. Daék sotéh jadi koordinator acara “Panglawung­an Girimukti On-Air”, pédah aya batur pa­kumaha téa. Kuring ukur jadi moderator­na, lain narasumberna.

Luyu jeung rarancangna, salah sahiji udag­an ieu acara téh pikeun nga­wanoh­keun buku-buku Sunda, pangpangna karya sastra katut pangarangna ka balaréa. Sugan jeung sugan ku jalan kitu pangajén balaréa kana saniskara hasil karya pangarang Sunda téh leuwih ngaronjat.

Méh unggal siaran sok aya nara­sum­ber­na. Dina siaran anu munggaran, upa­ma­na, nu ditanggap téh Hadi AKS, patali jeung medalna buku kumpulan puisina, Ombak Halimun (Pamulang, 2002). Sajaba ti madungdengkeun karya-karyana, nga­wanohkeun ongkoh kasang tukang ka­hirupan Hadi. Panyajak sina maca sawatara sajakna deuih, terus “dipurak” ku saréréa.

Minggu kaduana mah nanggap Férry Curtis. Férry téh musisi jeung vokalis lulus­an STSI (Sekolah Tinggi Seni Indonesia), Bandung, anu kawentar dina widang musik kontémporér. Sok nganggit lagu, nabeuh hitar tur ngahaleuang. Kiwari Férry keur nyieun lalaguan tina sawatara sajak Sunda, ti antarana sajak Rachmat M. Sas Karana, Sayudi, Wahyu Wibisana, Godi Suwarna, Étti R.S. jeung Acép Zamzam Noor. Raran­cangna mah, lian ti rék medalkeun kasét tur compact disc (CD) téh, rumpakana ogé baris dicitak ngarah kabaca ku balaréa. Nya éta pisan nu jadi marga lantaran pangna Férry diondang kana “Panglawungan Giri­mukti” teh. Sabab karancagé Férry sa­para­kanca téh salah sahiji cara pikeun nga­wa­noh­keun sastra Sunda ka balaréa.

Minangka variasina, kungsi ngondang Rita Tilla, mahasiswi Jurusan Karawitan STSI Bandung. Mojang rancunit anu sorana ha­limpu. Nya manéhna nu ngahaleuang dina albeum Bohong Ah téa. Sawatara waktu kaliwat, Rita dilélér Piala Titim Fatimah, kalayan meunang panglandi “Si Gandrung Gumiwang”. Sugan wé atuh, balaréa nu sok ngadéngékeun lalaguan Rita, pangpangna nu ngarora, milu kajurung niténan kandaga sastra Sunda.

Dian Héndrayana deuih nu kungsi di­ondang téh. Wangkonganana museur kana buku kumpulan carita pondok ka­rangan­ana, Lalakon Bingbang (Rawayan, 2001). Sanajan keur rada riweuh nataharkeun jatuk­rami, tapi Dian masih kénéh kaduga milu siaran. Pon kitu deui, ngawangkong perkara sastra, teu pahili jeung urusan unak-anik rarancang kawin.

Étti R.S. ogé kungsi diondang. Balaréa sastra Sunda hamo bireuk deui ka ieu pa­nyajak nu geus medalkeun kumpulan sajak Gondéwa, Jamparing jeung Maung Bayangan téa. Malah apan Maung Bayangan mah di­lélér Hadiah Sastra Rancagé 1995. Nu matak kayungyun, dina éta acara, Étti maké jeung nembang sagala, manca kaki ku pupuh dang­danggula. Demi wangkongan­ana museur kana prosés kréatifna, eusining karya-karyana, jeung kasang tukang ka­hirupanana. Ti antara nu ngadangukeun, aya nu nelepon, nga­rasa kagagas kana la­lam­­pah­anana  ba­heula.

Basa geun­jleung pédah aya nu béjana leu­weung kota di Ba­bakan Sili­wangi rék digunasika, PG on-air gé pipilueun mairan wang­kongan bala­réa. Na­ra­sumberna Dédén Sam­bas, pupuhu SOS (Sang­gar Olah Seni), anu se­kertariatna aya di Ba­ba­kan Siliwangi. Ngan tang­tu baé carana béda. Dina PG on-air mah, Dédén diajak nga­lenyepan perkara lingkung­an ngaliwatan sawatara sajak Sun­da anu dimuat dina an­tologi Kandjut­kundang (Balé Pustaka, 1963) susunan Ajip Rosidi jeung Rusman Sutia­sumarga. Dina éta antologi, aya sawatara sajak nu patali jeung pirang-pirang bancang paké­wuh nu karandapan ku Tatar Sunda.

Tadina mah, dina siaran anu kadalapan, rék nanggap Holisoh MÉ anu dilélér Hadiah Sastra Rancagé dumasar kana novélna, Kembang-Kembang Petingan (Kiblat Buku Utama, 2002). Hanjakal teu kabiruyungan, lantaran aya pasualan téknis, pangpangna mah padumukan Holisoh MÉ téh perenah­na di Tanjungsari, Sumedang. Mangkaning siaran téh apan peuting. 

Papadaning kitu, najan taya narasum­ber, tara nepi ka bongkor. Da kapan bukuna mah nyampak, kari murak. Der wé silih tem­brakkeun pamanggih ti antara kuring, Agus, Hawé, jeung Dadan ngeunaan Kem­bang-Kembang Petingan. Teu burung pa­panjang­an tepi ka cacapna siaran.

Kawas nu kangeungeunahan teu maké narasumber. Ah, da nu penting mah nepi­keun jejerna ka balaréa, kitu pikir téh. Cara basa mesék buku carita budak anu judulna Si Dirun karangan Samsoedi (Kiblat Buku Utama, 2002). Nu hoghag téh babakuna mah Hawé jeung Dadan. Ongkoh da Dadan gé kasebut salah sahiji pangarang Sunda anu kiwari sok ngarang carita bacaeun barudak deuih.

Kungsi deuih siaran téh ngan padudu­a­an, kuring jeung Dadan. Ari nu ditepikeunana buku Dukun Lepus karangan Ahmad Bakri (Kiblat Buku Utama, 2002). Aya anu nelepon ka studio. ”Ieu téh keur acara Ahmad Bakri Show?” kitu cenah gé. Tapi nu matak nga­gebeg mah, aya nu komplén duméh dina éta siaran—teuing kuring, teuing Dadan—kacalétot nyabit-nyabit “Ibu Nanie Sudar­ma”. Padahal mah, ceuk nu nelepon, Nanie Su­darma mah pameget, lain isteri. Malahan mah nu nele­pon téh ngakukeun­ana mah putuna Nanie Sudarma pisan. Jadi kapiring leutik an­tukna mah.

Selang dua minggu no­ron, teu siar­an. Lain pé­dah kungsi kace­letot téa, tapi ku lantaran aya gangguan ték­nis di radio. Pe­mancar radio téh runtuh kata­rajang hujan angin. Kakara minggu kaopat bulan Maret, bisa siaran deui téh.

Dina acara nu kadua welas, aya deui “béntang tamu”: Éma Nur’­aripah, maha­siswi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Sunan Gunung Djati, anu kapilih jadi aktris pinunjul  dina Féstival Drama Basa Sunda taun 2001. Éma diaja­kan ngawangkong ngeu­naan buku Sri­panggung, karangan Caraka. Pikiran téh, cocog wé da kapan Éma gé sripanggung deuih.

Kitu dongéngna “Panglawungan Giri­mukti” na radio téh. Saterusna mah, wilu­jeng ngadangukeun.[]

 

Dhipa Galuh Purba, pangarang, koordinator  acara “Panglawungan Girimukti” di Radio Ken­cana Bandung.

lalayang girimukti online copyright©2002 - desain ku dadan_sutisna@hotmail.com